Skip to main content

Pedagogisk tilnærming

NetPed har en mangeårig erfaring med tilrettelagt opplæring. Teachmetodikken brukes som pedagogisk tilnærming. 

Teachmetodikken er en internasjonalt anerkjent opplæringsmetodikk som ofte brukes innenfor tilpasset opplæring. Den kjennetegnes blant annet av et tydelig fokus på struktur og forutsigbarhet for å skape tydelige mønstre som eleven kan følge. Hos NetPed gir dette følgende konsekvenser for planlegging og gjennomføring av opplæringen: 

Kunnskap om opplæringsbehov 

Før opplæringen starter fokuseres det på å finne elevens læringsprofil- Deretter gis tydelig rådgivning om evt konsekvenser og tilretteleggingsbehov for ønsket opplæring, og det utarbeides en individuell opplæringsplan. 

Tilrettelegging av pensum

  1. Bevisst valg av læremidler 
  2. Evt behov for hjelpemidler 
  3. Søknad om eksamenstilrettelegginger 

Individuell opplæringsplan

  1. Opplæring starter der du er 
  2. Opplæring må gjennomføres i riktig tempo 
  3. Du må kunne et nivå før du går videre til neste 
  4. Tydelig struktur og forutsigbarhet 
  5. Fokus på trygghet og mestring 
  6. Riktig spesialpedagogisk tillegg 

Gjennomføring av opplæring 

Opplæringen gjennomføres normalt med en faglig fellesgjennomgang samt tilhørende individuelt arbeid med veiledning fra faglærer. Omfang og detaljer tilpasses den enkelte og følger den individuelle opplæringsplanen. 

Pedagogisk metode og læringssyn 

Det aller meste av vårt pedagogiske arbeid er tuftet på det som innenfor pedagogikken kalles sosialkonstruktivisme. Det vil si at alle mennesker utvikler aktivt egen kunnskap i samspill med andre mennesker, altså at læring alltid finner sted i en sosial kontekst.  

Som en konsekvens av dette læringssynet kommer bevisstheten om at elevene tar utgangspunkt i det de kan fra før, og at hver elev lærer ulikt ut fra kultur, språk og felleskap. Eksempler hvor sosial læring er sentralt, er alt fra diskusjoner i gruppe og medvirkning til å utforme undervisningen, til læring i sosiale situasjoner som turgåing.  

I klasserommet vil det være viktig å bruke elevenes egne erfaringer og kunnskaper som utgangspunkt for læring i felles diskusjoner og samtaler. Slik søker vi å skape en vekselvirkning hvor man aktivt involverer elevenes forståelse og kunnskaper om et gitt tema i undervisningen, bygger på med ny kunnskap og innsikt, for så å ta utgangspunkt i den påbygde kunnskapen om igjen i neste omgang.  

En annen følge av det sosiale læringssynet er at gruppefaktorer som varierende alder, kultur og bakgrunn ikke er en hindring, men heller kan være ressurser for gruppa.  En kan si at det motsatte av et slikt læringssyn er passivt mottak av kunnskap, som for eksempel en forelesning hvor kommunikasjonen bare går én vei.  

En viktig forutsetning er å skape gode relasjoner mellom lærer og elver, og mellom elevene innad som gruppe. Selvsagt er dette alltid viktig for å skape trivsel, men det er også sentralt for at innlæringen skal være effektiv. Gode relasjoner skaper indre motivasjon til å motta læring fra medelever, og ikke bare fra lærer. Indre motivasjon er også særdeles viktig for å holde på motivasjonen, i motsetning til en motivasjon som finner sted på bakgrunn av ytre faktorer, som press eller nødvendighet.  

Derfor lager vi opplegg og aktiviteter som bygger på nettopp det å lære i sosiale situasjoner. Disse undervisningsaktivitetene skaper en mestringsfølelse, som i kombinasjon med indre motivasjon gir et fundament for å internalisere kunnskap.