Skip to main content

Kurs/tiltak

NetPed har i over 20 år levert opplæring, kartlegging, testing og forskjellige kurs til NAV. 

Pr d.d. har vi avtale på leveranse av følgene tiltak eller kurs: 

  • Norskopplæring for minoritetsspråklige, Undervisningssteder - Kristiansand og Lyngdal
  • Norsk for minoritetsspråklige – deltid, undervisningssted Lillesand 
  • Forberedelse til fagbrev for innvandrere, Undervisningssteder - Kristiansand og Arendal 
  • Høy kompetanse – se dine muligheter, Undervisningssted Arendal 
  • Grunnleggende ferdigheter – Basiskompetanse Lese, skrive og regning, Undervisningssted Stord 

Norskopplæring for minoritetsspråklige 

Tiltaket er for arbeidssøkere med minoritetsspråklig bakgrunn der det er manglende norskferdigheter som er hovedårsaken til at de står utenfor arbeidsmarkedet. Målet med kurset er å øke norskkompetansen til deltaker slik at han eller hun kan komme inn på arbeidsmarkedet eller kvalifisering.  

Deltakerne skal ikke ha rett på norskopplæring etter introduksjonsloven, og opplæringen skal ikke erstatte den kommunale opplæringen. 

Deltakerne skal være over 19 år, kunne delta i tiltaket på full tid. Deltaker skal fortrinnsvis være på A2 nivå i norsk muntlig ved oppstart av kurset, men lavere språknivå godtas også.  

Kurset er på fulltid, 6 timer per dag, 5 dager i uka gjennom 16 uker.  

Utfyllende brosjyre om kurset her.

Norsk for minoritetsspråklige - deltid 

Tiltaket er for arbeidssøkere med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke kan delta på fulltidstiltak av ulike årsaker, men som har behov for å få økt sine norskkunnskaper for å stille sterkere i arbeidsmarkedet eller å kunne nyttiggjøre seg videre tiltak. 

Målsetting med kurset er at deltakerne kommer opp minst et nivå på samtlige delferdigheter; i leseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og muntlige ferdigheter. 

Deltaker må være registrert arbeidssøker over 19 år.  Ha brukt opp sine rettigheter til norskopplæring etter introduksjonsloven. Må også kunne delta på kurset hver dag. 

Kurset har 3 timer undervisning per dag, totalt 480 undervisningstimer fordelt på 32 uker. 

 

Forberedelse til fagbrev for innvandrere 

Tiltaket er for arbeidssøkere over 19 år med innvandrerbakgrunn med lave formelle kvalifikasjoner. Målet med kurset er å øke deltakernes formelle kvalifikasjoner, sikre motivasjon og kunnskap knyttet til viktigheten av utdanning. Kurset har aktivitet 5 dager i uka, og varer omtrent et skoleår. 

Kurset har i snitt 2 dager undervisning i klasse, og 3 dager arbeidspraksis. Undervisningen i klassen handler først og fremst om språkundervisning og å opparbeide seg andre skoleferdigheter (studieteknikk, sjangerforståelse, språkforståelse m.m).  

Deltakerne bør være på minimum nivå A2 (muntlig). Jo bedre språkferdighetene er, jo lengre kommer man ofte på veien mot fagbrev eller annen formell kompetanse. Deltakere vil imidlertid også få utbytte av kurset dersom de er under A2 (muntlig). 

Mye erfaring fra arbeidslivet kan være en stor fordel. Dersom man har både norskkunnskaper over A2 og mye arbeidserfaring, har man gode forutsetninger for å ende med en klar vei mot formell kvalifisering 

Utfyllende brosjyre om kurset her.

Høy kompetanse – se dine muligheter 

Tiltaket passer for arbeidssøkere med høyere utdanning fra Norge eller utlandet, som sliter med å få relevante jobber. Målet med kurset er å få jobb innen sitt fagfelt, finne ut hvordan man kan få brukt sin kompetanse, utvide nettverk og kontakter samt gjennomføre et prosjekt hos en arbeidsgiver. 

Kurset varer i 15 uker, hvorav 7 er teori og 8 er praksis. Deltakerne vil ha 5 dager teori i uken de første tre ukene, etterfulgt av fire dager praksis og én dag teori. 

Deltakere må ha minimum 3 års utdanning på universitets- eller høyskolenivå, eller tilsvarende erfaring, være i NAVs prioriterte målgrupper for tiltak og beherske norsk på minimum nivå B1 skriftlig og muntlig 

Utfyllende brosjyre om kurset her.

Grunnleggende ferdigheter – Basiskompetanse Lese, skrive og regning 

Tiltaket er for Arbeidssøkere med lese-, skrive- og regnevansker.  

Søkere må være fylt 19 år ved kursstart og ha dokumentasjon på lese- og skrivevansker. Ved ledig kapasitet kan andre som trenger lese- og skrivetrening starte på kurset. Det legges opp til kontinuerlig opptak ved ledige plasser. 

Vanlig undervisningstid er kl. 09.00 – 15.00 fem dager per uke mandag – fredag i 18 – 20 uker. 

Deltakerens faglige nivå skal kartlegges på en enkel måte ved kursstart og kursslutt. Opplæringen i grunnleggende ferdigheter skal styrke arbeidssøkerens muligheter til å komme i arbeid. Det gis opplæring i regning, lesing, skriving, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. I tillegg gis opplæring i studieteknikk og bruk av spesialpedagogisk programvare. 

Opplæringen skal gi kvalifikasjoner som er nødvendig for å beherske et bestemt eller et utvalg yrker knyttet til deltakerens yrkesmål.